Privacy verklaring ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching

Ik hecht groot belang aan de privacy van mijn klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching, gevestigd te Assen, is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen ik bepaal welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Ik ben er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacy verklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.  

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je mogelijk gebruik wilt gaan maken van mijn diensten (contactgegevens), je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik gebruik jouw persoonsgegevens enkel om met jou in contact te treden in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening of voor de uitvoering van de met jou overeengekomen dienstverlening. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.  

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de contactgegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zoeteslapers.nl. Tenslotte wil ik je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching

Ebbenhout 7  |  9408 DT te Assen  |  06-57066224  |  info@zoeteslapers.nl  |  KVK-nummer 73431400