Algemene voorwaarden

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Slaap Academie en alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het telefonisch kennismakingsgesprek en de overeenkomst wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Voorwaarden online Slaap Academie

De online producten in de Slaap Academie hebben een beperkte toegangsduur. Wanneer de Slaap Academie wordt opgeheven, zal dit 4 maanden voor het offline gaan van de Slaap Academie gecommuniceerd worden.

Op online producten worden geen terugbetalingen gegeven.

De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Ik ga ervan uit dat je het copyright wat op mijn cursussen rust respecteert. De informatie uit de Slaap Academie mag in geen geval gedeeld worden met derden.

De online cursussen zijn enkel bedoeld om eigen kinderen beter te leren slapen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling op basis van deze informatie zelf anderen te gaan coachen.

Coaching van kinderen

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Verhindering en looptijd

Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk via email. Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht/vervallen uit het pakket. Bij afzeggen binnen 24 uur of het niet bereikbaar zijn op het afgesproken tijdstip gebeurd dit wel. Bij ziekte is overleg mogelijk.

De pakketten van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching hebben elk een beperkte looptijd vanaf de eerste intake. ZoeteSlapers zal zorgdragen om tijdens de looptijd van de overeenkomst voldoende momenten beschikbaar te zijn voor het plannen van de afspraken. ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afnemen van de beschikbare afspraken binnen de looptijd van het contract.

Tarieven

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching heeft op haar website de prijzen van de verschillende pakketten en diensten opgenomen. In het (gratis) telefonische kennismakingsgesprek zullen de mogelijkheden en tarieven besproken worden. Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

Na het (gratis)telefonische kennismakingsgesprek stuurt ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching de overeenkomst en deze algemene voorwaarden op. Na ondertekening van de overeenkomst wordt de factuur verstuurd. De factuur dient voor de intake voldaan te zijn.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.

Voorts is ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt ontbonden geldt geen (gedeeltelijke) restitutie van het factuurbedrag.

Bij annulering door klant tot een week voor intake datum komt de factuur voor de coaching te vervallen. ZoeteSlapers kan kosten in rekening brengen voor gebruik van de Academie. 

Bij annulering binnen een week voor intake datum worden kosten in rekening gebracht voor de verloren gereserveerde tijd en besteedde voorbereidingstijd.  

Aansprakelijkheid

Het advies van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de klant en/of kind, raadt ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

Vertrouwelijkheid

ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger (opdrachtgever). ZoeteSlapers Kinderslaapcoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Scroll naar top